Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

EURO-VIN BVBA , Schoterheide 26, 3980 TESSENDERLO

info@eurovin.be

Maatschappelijke zetel:

Schoterheide 26, 3980 TESSENDERLO - BE 0885.743.226

Tel. 0495/51.09.50

RPR bvba

ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door EURO-VIN BVBA aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

EURO-VIN BVBA is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. EURO-VIN BVBA behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan EURO-VIN BVBA weigeren.

EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling behoudens foutief gepubliceerde prijzen.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de klant het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel).

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van de winkel. In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

LEVERINGTERMIJN

EURO-VIN BVBA streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 2 werkdagen te verwerken.

AFHALING VAN EEN RESERVATIE

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

CONTACT

Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de EURO-VIN BVBA via info@eurovin.be.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.
De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds per e-mail contacteren info@eurovin.be . Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brugge.

RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

DISCLAIMER

EURO-VIN BVBA doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan EURO-VIN BVBA. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van EURO-VIN BVBA zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van EURO-VIN BVBA. EURO-VIN BVBA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.